جداکننده حمام از مستر بصورت ثابت و بازشو طرح ایتالیایی