جداکننده حمام از مستر سازه آلومینیوم سفید شیشه طراحی شده بصورت درب بازشو و ثابت